Hausbrot
Hausbrot
€6,60
Croissant
Croissant
€1,90
Mandelcroissant
Mandelcroissant
€3,50
Buurenkaas
Buurenkaas
€6,60
Kaya Marmelade
Kaya Marmelade
€7,00